Reisevilkår


Reisevilkår

Reisevilkår World Visitor AS

Här är de villkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på www.worldvisitor.se och i eventuell prislista, vilken du ska ta del av. För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkoren för paketresor som anges nedan.

1. Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring av resan måste således göra detta via huvudresenären.
1.1.2 Om resenär under 18 år reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg visande på samtliga målsmäns godkännande ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.
1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för arrangören. Arrangören får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.
1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.4 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
OBS! Endast om anslutningsresa eller specialarrangemang finns på samma resebevis ingår dessa i paketresan.
Aktiviteter/erbjudanden som i reseprogrammet är markerade som valfria eller som kan beställas mot extra betalning och som inte är en del av paketresan utgör exempel på aktiviteter/erbjudanden som finns tillgängliga på resmålet. Det finns inget krav på genomförande av dessa aktiviteter/erbjudanden.
1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
1.6 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Observera att resans pris är det pris som anges på World Visitors hemsida www.worldvisitor.se vid bokningstillfället.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare är 30 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.
2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt. Slutbetalningen för resan skall vara arrrangören tillhanda senast 30 dagar före avresan om inte annat särskilt angivits. Samtidigt med att denna betalning fullgörs fungerar arrangörens resehandling som gällande färdhandling. Fullgjord betalning skall kunna styrkas före avresan. Har inte full betalning för resan kommit arrangören tillhanda senast 30 dagar före avresedagen, om inte annat särskilt avtalats, äger arrangören rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften. Vid beställning av resa mindre än 30 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart.
2.5 Avbeställningsförsäkring World Visitor rekommenderar alla kunder att teckna en rese- och avbeställningsförsäkring hos ett försäkringsbolag. Vi kan exempelvis rekommendera det renommerade bolaget Gouda Reseförsäkring,
www.gouda-rf.se

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.
3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25% av resans pris dock lägst anmälningsavgiften.
3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, skall resenären erlägga 50% av resans pris dock lägst anmälningsavgiften.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris. Om den resande uteblir vid avresan eller inte medför de handlingar som krävs för resan, skall resenären betala hela resans pris.
3.2 Kostnad för tilläggsarrangemang (t.ex. utfärder, hyrbil, golfpaket, fotbollsbiljetter, teaterbiljetter el. dyl.), som bokats genom arrangören av resan och som sammanhänger med resan, återbetalas enbart om avbeställning sker senast 14 dagar före avresan.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet eller ändra resa

4.1 Överlåtelse
Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
4.1.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.
4.1.3 Expeditionsavgiften för överlåtelse av resan är 200:–/person. Den person till vilken resan överlåtes måste uppfylla de angivna kvalifikationerna för resan. Överlåtelse ska alltid ske via huvudresenären, se punkt 1.1.1 och senast 24 timmar före avresan.
4.1.4 Reguljärflygbiljetter är normalt inte tillåtet att överlåta, när det tillåts av reguljärflygbolagen förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor
4.2 Resenärens ändringar av resan
4.2.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
4.2.2 Om resenären vill ändra avresetid, avreseort eller resans längd räknas detta som en avbokning och resevillkorens avbokningsregler tillämpas (detsamma gäller för ombokning till prissänkta erbjudande). För övriga ändringar, exempelvis hotellbyte, debiteras en ändringsavgift på 500 SEK per person.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren. Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.
5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet.
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa.
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2. har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa.
I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar:
1. Att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
2. Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
5.5 Ändring av priset.
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. Ändringar i transportkostnader,
2. Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
3. Ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1–3 ovan i denna punkt. Om t.ex. En avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100:- för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 60:-. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart så möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60:-. Vår prisgaranti omfattar alla våra resenärer så fort anmälningsavgiften är betald. För resor med reguljärflyg gäller prisgarantin efter det att slutbetalning erlagts. Garantin gäller för oväntade tillägg p.g.a. valutaregleringar, devalveringar eller kostnadsökningar för bränsle. Om arrangörens kostnader för resan skulle gå ner före avresan, kan resenären inte kräva pengar tillbaka. Prisgarantin gäller inte vid nya eller höjda skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan.
5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet m.m.
Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
5.7 Tidtabell
Såvida inte annat angivits, är den vid reseavtalets ingående angivna avgångstid och tiden för återkomst preliminär. De definitiva tiderna skall meddelas resenären så snart som möjligt och senast 7 dagar före avresan. Om den definitiva avgångstiden, eller tiden för återkomst till avreseflygplatsen, enligt meddelande som sägs i föregående stycke avviker från de preliminära tiderna med mer än 8 timmar, skall resenären vara berättigad att frånträda avtalet om resan inte påbörjats. Om resenären frånträder resan, skall hela det belopp resenären erlagt för resan återbetalas. Frånträdande skall ske snarast och senast 4 dagar efter det att resenären informerats om de definitiva avgångseller återkomsttiderna. Avvikelse från de preliminära avgångs- eller återkomsttiderna som meddelas senast 7 dagar före avresa berättigar inte resenären till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

6. Arrangörens ändringar efter avresa, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer.
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
6.2 Andra fel och brister.
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
6.3 Skadeståndets omfattning.
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. Skriftlig reklamation ska inlämnas till World Visitor inom 2 månader efter hemkomsten.
Skriftlig reklamation ska inlämnas till World Visitor inom 2 månader efter hemkomsten.
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m.m.
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
8.2 Resenärens ansvar för skada.
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.
8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m.
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
8.4 Avvikande från arrangemanget.
Paketresan säljs som en helhet och priset för resan såsom angivet i bokningsbekräftelsen gäller endast förutsatt att resan utnyttjas till alla delar. Om resenären väljer att inte delta i någon av de aktiviteter som ingår i paketresan (rundturer, utflykter som ingår i paketresan, etc.) förfaller resenärens rätt att delta i samtliga resterande delar av resan.
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant för godkännande. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Specialvillkor för gratisresor i samband med en presentation eller marknadsundersökning (kunden betalar endast avgifter e.l.)

Vid beställning väljs endast en resemånad. Kunden ges så (senast 40 dagar för avresa) ett urval av olika avresedatum under den period som valts. Kunden har 4 dagar på sig att välja avresedatum och betala bokningen. Om kunden inte väljer ett datum eller avbokar inom 4 dagar tid tilldelas ett datum och bokningen anses bekräftat.
Om resenären avbeställa resan efter att biljetterna utfärdats (ca 2-3 veckor innan avresa) kommer researrangören debitera kunden en avgift som motsvarar priset på biljetten. Vi rekommenderar därför att ta en reseförsäkring.

10. Annat

Om inte annat anges i resehandlingar gäller följande: Alla utgifter för personligt behov såsom dryck, telefon, dricks, extra inträden och måltider, eventuella bränsletillägg, extra valfria utflykter, privata reseförsäkringar, inträde och sightseeing på de inkluderade sevärdheterna ingår inte i priset. Observera att vi förbehåller oss rätten att mindre förändringar kan ske av organisatoriska skäl.
Om inte annat anges: Logiets stjärnklassificering enligt nationell kategori. Hotell- och fritidsfaciliteter delvis mot avgift, utomhus- och inomhusanläggningar kan under vissa omständigheter endast nyttjas begränsat beroende på väder-/säsong.

11. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Förbehåll om ändringar
Vi förbehåller oss rätt att, innan avtal träffas med resenären, vidta ändringar av uppgifter i kataloger, broschyrer och på www.worldvisitor.se. Vi förbehåller oss också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i de allmänna resevillkoren. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och korrekturfel.
01.08.2016
World Visitor AS
Postboks 4814 Nydalen
0422 Oslo
Norge
Org-Nr: 995944588
www.worldvisitor.se
customer@worldvisitor.se