Dataskydd och Sekretesspolicy


Information om dataskydd för kunder till World Visitor AS

Denna sekretesspolicy beskriver hur World Visitor AS behandlar dina personuppgifter och säkerställer att dataskyddet genomförs. Du får reda på vilka av dina uppgifter vi behandlar, när och av vilken anledning. Dessutom informerar vi dig om dina rättigheter och ger dig ytterligare information enligt lag.

Utöver uppgiftsbehandlingen som beskrivs nedan kan en mer omfattande uppgiftsbehandling genomföras ifall du har gett ditt samtycke till det. I detta fall beror omfattningen av uppgiftsbehandling på respektive samtycke.

 
 

I. Omfattningen av insamling, användning och överföring av uppgifter

1. Din resa

Om du bokar en resa genom World Visitor AS samlar vi in nödvändiga uppgifter för att genomföra resan med hjälp av auktoriserade och kontrollerade tjänsteleverantörer. Dessa uppgifter är i synnerhet namn, adress, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress, resedatum (ankomst- och avresedag, avgångsflygplats eller busshållplats) samt bokningsdata (vald resa, eventuell förlängningsvecka). Du är skyldig att förse oss med de uppgifter som är nödvändiga för utförandet av kontraktet. Annars kan vi inte genomföra din bokning. För utförandet och genomförandet av resan skickar vi nödvändiga uppgifter till en agentur som vidare hanterar genomförandet av resan på plats. Detta inkluderar överföring av data i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål, till företag som är involverade i genomförandet av resan, bl.a. flygbolaget, bussbolaget för transporten på plats (till hotellet eller under rundresan) och hotell som resenärerna ska bo på. Både agenturen och de övriga tjänsteleverantörerna har sina företagssäten utanför Europeiska unionen / Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om din destination ligger utanför Europeiska unionen / Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I detta fall behandlas dina uppgifter enligt lagen i det landet där företagen har sina säten. Vi ber dig att informera dig på plats om uppgiftsbehandlingens vidare omfattning.

Överföringar av personuppgifter sker under alla omständigheter endast om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan dig och World Visitor AS, för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal på din begäran eller för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan World Visitor AS och en annan fysisk eller juridisk person i ditt intresse.

Om du utnyttjar möjligheten att skicka en förfrågan via e-post eller vårt kontaktformulär samlar vi in de uppgifter som du meddelar oss för att kunna behandla din förfrågan. I enlighet med din förfrågan kontaktar vi dig eller skickar dig information eller material (t.ex. katalog).

Uppgifterna från resebokningen används även för eventuell hantering av garantianspråk eller andra klagomål. Dessutom kan dessa uppgifter vidarebefordras till externa revisorer och/ eller skattekonsulter för deras rådgivning och revision. Uppgifterna lagras i enlighet med de lagstadgade arkiveringsskyldigheterna enligt 7 kap. 2 § BFL (Bokföringslag (1999:1078) och raderas efter det att de lagstadgade arkiveringsskyldigheterna upphör att gälla.
Vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn som bor i Sverige behandlar World Visitor AS personuppgifter endast med stöd av barnets samtycke, om barnet är minst 13 år. Om barnet är under 13 år, sker sådan behandling endast om samtycke ges eller godkänns av den som har föräldraansvar för barnet.

Vi behandlar personnummer och samordningsnummer utan samtycke endast om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

 
2. Användning av uppgifter i marknadsföringssyfte

World Visitor AS samt beställda och kontrollerade tjänsteleverantörer (t.ex. brevbutiker) använder namn och adress för ytterligare kundretention och kundreaktivering. Detta inkluderar utskick med ytterligare information om intressanta produkter och tjänster via post eller utskick av kuponger. Det är så World Visitor AS vill uppmärksamma sina kunder om ytterligare intressanta möjligheter för sin semester och uppnå långsiktig kundlojalitet. Uppgifter överförs inte till tredje part i marknadsföringssyfte. Telefonnummer och e-postadress används i marknadsföringssyfte med särskilt samtycke. Följande undantag finns: Om World Visitor AS får din e-postadress i samband med försäljning av produkter, använder World Visitor AS e-postadressen för att marknadsföra egna, liknande produkter. Du kan när som helst göra invändningar mot användningen i marknadsföringssyfte.

Detta meddelar vi dig vid insamling av data och i varje reklamutskick. Utan fortsatt samtycke används inte längre ditt namn och din adress, inklusive e-postadress, i marknadsföringssyfte om du inte har visat något intresse att fortsätta relationen med World Visitor AS på 3 år. Då använder vi följande aktivitetskännetecken: Bokning och reservering av resor.

Dessutom behandlar World Visitor AS orderdata och data som uppstår genom användning av nätbaserade erbjudanden/tjänster (företagets egna webbplatser) för att individualisera din resebokning, kontinuerligt förbättra den och erbjuda dig framtida tjänster som är relevanta för dina intressen. Vi använder alltså uppgifterna för resebokningen samt de uppgifter som samlats in i samband med utnyttjandet av erbjudanden/tjänster för hjälpa dig optimalt med din bokning och att uppmärksamma dig om intressanta destinationer i vårt erbjudande. Vi behandlar dessa uppgifter internt under en pseudonym för att uppfylla ditt legitima intresse att skydda dina personuppgifter. Tack vare denna uppgiftsbehandling kan vi presentera produkter som vi antar att du är intresserad av genom personliga erbjudanden (webbplats, e-post eller i samband med reklamutskick i posten).

Namn, adress och födelsedatum samt uppgifterna för resebokningen och uppgifter som samlats in i samband med utnyttjandet av våra erbjudanden/tjänster används inte längre i marknadsföringssyfte, inklusive profilering i direktmarknadsföring, om du under en period på upp till 3 år inte visar ditt intresse att fortsätta kundrelationen med World Visitor AS, till exempel genom bokning via World Visitor AS. Då använder vi följande aktivitetskännetecken: Bokning och reservering av resor.

 
3. Prenumeration av nyhetsbrev

Vi skickar endast nyhetsbrev till dig via e-post med ditt uttryckliga förhandssamtycke. Samtycket inkluderar även en individualisering av nyhetsbrevet.

World Visitor AS har anlitat en tjänsteleverantör för nyhetsbrevutskick. Om inget annat överenskommits utfärdar detta företag anonym statistik om tillgång till nyhetsbrev för oss. Detta ger World Visitor AS en översikt över utsträckningen i vilken nyhetsbrevet faktiskt har öppnats och antalet abonnenter som har sett en viss produkt. Dessa uppgifter samlas endast in i form av statistik och är anonyma.

 
4. Rekommendation genom kunder

Om våra kunder informerar oss om potentiella kunder som kan vara intresserade av våra erbjudanden samlar vi in de personuppgifter som kommuniceras till oss för att förvärva nya kunder. Vi bearbetar och använder endast namn och postadress för att skicka ut vår katalog. I detta syfte kan vi lämna vidare dina uppgifter till beställda tjänsteleverantörer, t.ex. leverantörer eller vårt serviceteam. Om de potentiella kunderna inte är intresserade av våra tjänster skickar vi inte ut fler kataloger. Dessutom måste vi informera den person som du har nämnt att det är du som har meddelat oss adressuppgifterna. Vi lagrar dina uppgifter (information om den potentiella kunden och det faktum att du har rekommenderat den potentiella kunden) i ett år i bevissyfte. Rättslig grund för databehandling: art. 6.1 f i dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR).

 
 

II. Dina rättigheter som registrerad

Var och en registrerad person har följande rättigheter:
  • rätt till tillgång (art. 15 i GDPR)
  • rätt till rättelse av felaktiga uppgifter (art. 16 i GDPR)
  • rätt till radering eller “rätten att bli bortglömd” (art. 17 i GDPR)
  • rätt till begränsning av behandling av personuppgifter (art. 18 i GDPR)
  • rätt till dataportabilitet (art. 20 i GDPR).

Du kan göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter i marknadsföringssyfte, inklusive profilering i direktmarknadsföring, när som helst utan att ange någon motivering. Dessutom har registrerade en allmän rätt att göra invändningar (jfr med art. 21.1 i GDPR). I sådana fall krävs en motivering för invändningen mot uppgiftsbehandlingen. Om uppgiftsbehandlingen baseras på samtycke kan detta samtycke återkallas när som helst med verkan för framtiden.

För att utöva dina rättigheter som registrerad, kontakta sekretess@worldvisitor.se . Dessutom kan du klaga på vår uppgiftsbehandling till en tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten för World Visitor AS i Sverige är Datainspektionen( www.datainspektionen.se).

 
 

III. Allmän information

Opplysningene er tilgjengelig for våre pålitelige og ansvarsbevisste underleverandører som hoteller, flyselskap, transfer-selskap samt leverandørene av utfluktene i forbindelse med reisen.
 
 

III. Oppbevaring av dine personopplysninger

Personuppgiftsansvarig enligt GDPR är World Visitor AS, Postboks 4814 Nydalen, 0422 Oslo, Norge Vid frågor om dataskydd hos World Visitor AS, skicka ett mejl till: sekretess@worldvisitor.se Databehandling sker på följande rättsliga grunder:
  • för utförande av kontrakt, inklusive fakturering, handläggning av klagomål / garanti: art. 6 [1]bi GDPR
  • för marknadsföring av data inklusive relaterad profilering: art. 6 [1]f i GDPR
  • marknadsföring via e-post: art. 6 [1]a i GDPR samt 19 § MFL (Marknadsföringslag (2008:486)).
  • marknadsföring via telefon: art. 6 [1]a i GDPR

Version: Maj 2018